Kunnskap gjør en forskjell



EKKO

- I helvete finnes ingen solidaritet -

Referansene i boken


Veien fram går først tilbake 

( Håndbok til ANTA-programmet v/Rita Nilsen)


ANTA-programmer

https://ritanilsen.no/anta/

PRESSEMELDING

https://ritanilsen.no/rapport-fra-et-tidligere-gatebarn


Antonovsky, A. (2000). Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag.

Arbeidstilsynet. (2022). Verneombud. 

Bach, D. (2022). Fødalt alkoholsyndrom (FAS) Fødalt alkohol effekt (FAE)

Bemis, R. (2013). NADA acudetox.com.  Evidence for the NADA Protocol:

Bergem, A. K. (2018). Når barn er pårørende. Gyldendal

Bergstrøm, G. (2012). Kriminalitet som livsstil. Studentlitteratur AB.

Bernus, R. (2012, Mars 21). Tilfeldig at det ikke var jeg som ble gravlagt. 

Brennpunkt, N. (1997, Januar 14). Rita, Vedtakene og livet forøvring

Brugrand, C. S. (2020, Januar 15). Disse lederne er spesielt utsatt for mobbing.

Christiansen, A. (2015, januar 29). Deprimerte klarer ikke stresse ned 

Cohen, J. A. (2018). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom. Universitetsforlget.

Consulting, B. M. (2020, September 12). De beste lederne skaper et trygt og tillitsfullt miljø for ansatte og ledere.

Donovan, M. (2021, Februar 2021). Lincoln Hospital Dope is Death. (Eyesteel) 

Ekeberg, Ø. K.-M. (2019, Oktober 19). Suicidale pasienter med personlighetsforstyrrelse

Erdal, B. (2021, November 1). Erfaringskonsulentene er mye mer enn vendepunkthistorier.

Evjen, R. Ø. (2018). Dobbelt opp (Vol. 4). Universitetsforalget.

Farstad, M. (2011). I skammens spor. Norge: Conflux forlag.

Føyn, P., & Shaygani, S. (2010). Psykodynamisk behandling av ruslidelser. Universitetsforlaget.

Felleskatalogen. (2019, April 24). Dyssosial personlighetsforstyrrelse. 

FHI. (2016). Fakta om mobbing blant barn og unge. FHI.

FN. (2021, Mars 24). FN sambandet  Internasjonal dag for rett til sannhet om grove

Gorski, T. T. (1986). Staying Sober. Herald Publishing House.

Grimstad, E. (2022, Januar 4). Korrupsjonsjeger. (Batong Media as, Intervjuer, & B. M. AS, Redaktør):  Et avvist varsel 

Hamsun, K. (2009). På gjengrodde stier. Gyldendal.

Mohn-Haugen .T. og  Åkerholm Bakke K. Svar til Recke, L  Erfaringskonsulenter i rusbehandling 

Haugsbø, F. (2022, Februar 6). Harald Olsen (60) tok sitt eget liv – nå varsler familien søksmål. VG.

Helsebibliotektet. (2022). .3.2 Avhengighetssyndrom i ICD-10. 

Helsebibliotektet. (2022). NAS (Neonatalt Abstinenssyndrom)

Helsebibliotektet. (2022). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Hentet fra helsebibliotektet.no

Helsedirektoratet. (2008). Hentet fra Veileder for polikinkker psykisk helsevern for barn og 

Helsedirektoratet. (2016, November 28). 2.7. Mobbing og konflikt på arbeidsplassen. Hentet fra 

Helsedirektoratet. (2016, Mai 13). Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler

Helsedirektoratet. (2018, Juni 28). § 21. Hovedregel om taushetsplikt

Helsedirektoratet, H. (2018, Juni 13). Behandling og oppfølging av ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Helsenorge. (2022). Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Hisang-Lai Wen ( 1979, Lancet) ACUPUNCTURE IN HEROIN ADDICTS (...) 

Hovedorganisasjon, for  rusfeltet  (2022, Februar 18).  Vi ansetter person og ikke historien. Frelsesarmeen.

Huseby, T. (2021, Desember 16). Å leve med en overveldende forlatthetsfølelse.

Høybakken A. Erickson C.  (2019) Barn med alkoholavhengige foreldre NTNU

Isdal, P. (2013, November 19). Ny forståelse av traumer. (F. L. Wiig, Intervjuer) Nasjonal kompetansetjeneste for samtidge rus og psykiske lidelser.

Isdal, P. (2017). Smittet av volden. Kunnskapsforlaget. 

Isdal, P. (2018). Meningen med volden. Kunnskapsforlaget

Isdal, P. (2020). Medfølelsens pris, hva gjør jobben med oss. (N. k. arbeid, Produsent) 

Johansen, A. (2017, November 30). Forekomst senkundærtraumatisering og utbrenthet hos behandlere i rusfeltet. (N. k. lidelse, Produsent) Hentet fra ROP.no 

Klassekampen (2017, Januar 14). FIKK HASJ I POSTKASSA

KDI. (2022). Forvaring

Kirkengen, A. L. (2018, August). Neglecting Children is Very Costly. 

Kirkengen, A. L. (2021). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget.

Kriminalomsorgen. (2022). Forvaring. 

Kriminalomsorgen. (2022). Straff i institusjon

Kriminalomsorgen, K. (2022). Prøveløslatelse

Larsen, E. (2004 /2022). Miljøterapi med barn og unge. Universitetsforlaget.

Lovdata. (2001, Juni 15). Lov om stiftelser (stiftelsesloven). 

Lovdata. (2005, Juni 17). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 

Lovdata, N. (2021, juli 1). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Justis og beredskapsdepartementet.

Mørland, J. (2006, Desember 8). Hjernens ulykkelige forelskelse. (T. Øiern, Intervjuer) 

Mestring.no. (2020, Mars 6). Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for pasienter, brukere og pårørende. 

NADA, U. (2022). National Acupuncture Detoxification Association.

NHI (2021) Posttraumatisk stresslidelse

NAPHA. (2022, Mars 11). Hva er recovery? 

NKROP (2019) Ser sammenhengen mellom Aleksitymi og alkoholbruk

NKVTS (2019) Hva er kompleks posttraumatisk stress lidelse?

NNH Hovedorganisasjon, N. N. (2022). Godkjente studietilbud

Nordbrenden, U. (2019, Oktober 8). WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle. 

Nordengen, G. N. (2017). Hjernen er stjernen. Kagge forlag.

Nordhelle, G. (2009). Manipulasjon. Gyldendal.

Nordlie, E. (2003, Januar 9). Alkoholmisbruk – hvilke konsekvenser har det for familiemedlemmene? Tidskriftet, Den norske legeforening.

NRK. (2009). Ingens barn. 

NTNU (2019) Hvordan sekundærtraumatisk stress påvirker sykepleiere

Oslo universitetssykehus (2020)  Nye psykoaktive stoffer

Phillips, H. (2018, Januar 17). Holdt tett om seksuell trakassering i 20 år. (K. Granbo, Intervjuer) 

Pope Francis, A. I. (2020). Let us dream. Simon & Schuster (December 1, 2020).

Psykopaten.info. (2020). Forskjellen på en narsissist og en psykopat. 

Publikasjoner fra Erfaringskompetanse.no

Publikasjoner fra Fontene.no  

Ramm, A. (2021, November 9). Illevarslende om erfaringskonsulenter i rusbehandling. Fontene.

Recke, L. (2021, 10 7). Erfaringskonsulenter i rusbehandlingen kan være problematisk. Fontene.

Regjenringen. (2008). St.meld.nr. 37. 

Regjeringen. (2004, April). Rusreform - pasientrettigheter og endring i spesialisthelsetjenesteloven

Rita, S. p. (1997). En alkoholikers dagbok, Siv, vedtakene og livet forøvrig. Norge: Familievennen forlag.

Robertson Eide, I. (2021, November 4). Endringsprosesser foregår ikke i et vakuum. Nasjonalt senter for erfarings-og kompetanse innen psykisk helse.

ROP, (2017) Sekundærtraumatisering og utbrenthet hos behandlere i rusfeltet

Rusinfo. (2022). Fakta om rus- og legemidler. Hentet fra https://rusinfo.no/fakta-om-rus-og-legemidler/

SHdir. (2006). Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Sosial-og helsedirektoratet.

Skotheim Hanne (2022)  Varsling mot ledelse ble ufør

Siqveland John, J. P. (2021). Helsepersonells bruk av personlige erfaringer med psykiske lidelser og rusproblem i arbeidet (HEPRA). NASJONALT SENTER FOR ERFARINGS- KOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE .

Skau, G. M. (2005). Gode fagfolk vokser. Cappelen Damm Akademisk.

Skjeldal, E. (Red.). (2021). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Universitetsforlaget.

Smalls, N. (2015). Tools for hope. 

SML (2022). Hva er traume 

Sommerfeldt, B. Skårderud, F. (2009) Hva er selvskading? Tidsskriftet Den Norske legeforening

Sommerfeldt, B. Skårderud, F (2009) Selvskading og spiseforstyrrelse Tidsskriftet Den Norske legeforening

Stinissen, Wilfrid (2017) Maria, I Bibelen og i vårt liv St Olav forlag & bokhandel AS

Teigland, M. (2021). Psykiske lidelser i fengsel. Fagbokforlaget.

Thormann, I. B. (2020). Børn med medfødt alkoholskad. 

Tikkanen, M. (2012). Århundrets kjærlighetssaga. Gyldendal.

Torgersen, S. (2008). Personlighet ogg personlihgetsforstyrrelser. Gyldendal.

Tungesvik, H. O. (2003). Spor av dine eigne - foreldre som nøkkel til sjølvinnsikt. Genesis.

UIA, A. U. (2022, April). HR og organisasjonsutvikling. UIA.

Universitstssykehus, O. (u.d.). Rusbehandlingens historie og fremveksten av TSB

VG (2022) Varslet om politileder Sjøvold - ble ufør

Van Der Kolk, B. (2015). The Body Keeps the Score : Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin Publishing Group.

Veiaaker. (2014, Oktober 17). Rita Nilsen gjorde alt hun kunne for å drikke seg ihjel. Da hun ble tørrlagt, hjalp hun tusenvis. Så fikk hun kreft

Walters, G. D. (1990). The criminal lifestyle. SAGE Pulishing.

Wehus, W. (2021, September 28). – Dårlege leiarar skapar fleire problem enn farlege kjemikaliar. 

WHO, I.-1. (2022). 6B41 Complex post traumatic stress disorder. 

Wikikpedia. (2022). Lessig, Lawrence (Personal life). 

Wikipedia. (2022, Januar 13). 1 %-klubb. 

Wikipedia. (2022). Mobbing

Wilken, T. (2008). Rebuilding Your House of Self-Respect. Hope and Healing Associates, Ontario, Canada.

Østby. H (2022) Kart over ensomheten, Cappelen Damm


Tillegg som ikke henvises til i boken

Alkohol vs. hasj 

Copyright © Rita Nilsen . All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close